Wednesday, April 20, 2011

SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT : BAHAGIAN 2

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Khalid ibn
Dzakwan(43): “Berkata Rubayyi’ binti Mu’awwidz ibn ‘Afra:


Rasulullah datang pada masa pengantinku, kemudian ia duduk seperti duduknya engkau di hadapanku. Kemudian para perempuan kami mulai memukul rebana dan menyebut-nyebut nama orang-orang tuaku yang gugur dalam perang Badar. Ketika salah seorang perempuan tersebut berkata: […dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok], nabi bersabda:
[Tinggalkan kalimat tersebut, ucapkan kalimat-kalimat yang
sebelumnya engkau katakan].
       
Ibnu Hajar berkata(44): “at-Tabarani dalam al-Mu’ajam al-
Ausath dengan sanad hasan mengeluarkan dari hadits ‘Aisyah
bahawa nabi melalui di hadapan perempuan-perempuan Anshar
yang sedang dalam acara pernikahan, mereka sedang
bernyanyi dengan mengatakan:


            وأهدى لا كبشا تنحنح ف الربد # وزوجك ف النادي ويعلم ما ف غد


[…dan suaminya menghadiahkan domba kepadanya (pengantin
wanita) yang mengembik(berbunyi) di tempat pengembalaan. Dan suamimu berada diperkumpulan dan mengetahui apa yang terjadi hari esok].


Kemudian Rasulullah bersabda: “Tidak ada yang mengetahui
kejadian hari esok kecuali Allah”.


Al-Muhallab berkata: “Dalam hadis ini ada keterangan dalam
mengkhabarkan pernikahan dengan rebana dan dengan
nyanyian yang mubah(boleh), juga tentang kedatangan pemimpin
(Imam) dalam pesta tersebut sekalipun terdapat permainan-permainan,selama itu tidak melampaui batas dibolehkan”.


Hadis di atas juga diriwayatkan oleh al-Bazzar(45).Ibnu Majah meriwayatkan(46) dari Anas ibn Malik bahawa di suatu daerah Madinah nabi bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang memukul rebana dan bernyanyi,mereka bereka:
           
                      نن جوار من بن النجار # يا حبذا ممد من جار


[Kami adalah para perempuan dari Bani Najar, dan Muhammad
adalah sebaik-baiknya orang yang menjadi tetangga].Kemudian nabi bersabda: “Allah Maha Mengetahui bahawa
aku benar-benar mencintai mereka”.Al-Hafizh al-Bushiri
berkata: “Sanad hadis ini shahih,dan rijalnya orang-orang dipercayai”(47).


Seorang ahli bahasa; al-Hafizh Muhammad ibn Muhammad al-Husaini az-Zabidi yang dikenal dengan Murtadha dalam karyanya; Ithaf as-Sadat al-Muttaqin, berkata:


“al-Qadhi ar-Rauyani berkata: …Sekalipun perempuan
tersebut meninggikan suaranya dalam talbiah, hal itu tidak
haram, karena suaranya bukan aurat”(48).


(talbiah ialah sejenis bacaan yang dibaca oleh jemaah haji/umrah ketika dalam ihram)


Al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari berkata: “Dalam
hadis ini [hadis tentang baiah perempuan dengan ucapan]
terdapat keterangan bahawa mendengar perkataan perempuan
asing adalah mubah, dan bahawa suaranya bukan aurat”(49).


An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim dalam
keterangan hadis cara baiah perempuan berkata: “Pada hadis
ini terdapat keterangan bahawa suara perempuan boleh
didengar bila diperlukan, dan bahawa suaranya bukan
aurat”(50).


Ibnu ‘Abidin al-Hanafi mengutip dari kitab al-Qinyah
berkata: “Boleh berbicara yang mubah(boleh) dengan perempuan
asing. 


Dalam al-Mujtaba disebutkan: Pada hadis ini terdapat
dalil dibolehkan berbicara dengan perempuan asing dengan perkataan yang tidak diperlukan, hal ini tidak
termasuk dalam pengertian “terjerumus dalam sesuatu yang
tidak bermanfa’at”(51).
Dalam kitab Asna al-Mathalib Syarh Raudl at-Thalib,Syeikh Zakariyya al-Anshari berkata: “…kemudian sesungguhnya suara perempuan bukan aurat menurut pendapat yang paling benar”(52).


Dengan demikian, dengan penjelasan ini, jelas bahawa suara perempuan bukan aurat, kecuali bagi orang yang bersenang-senang dalam mendengar suara kepadanya, dalam
keadaan terakhir ini haram.


Jika dikatakan: “Bukankah firman Allah:
Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana 


perempuan yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah


kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan 


lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan 


orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk


kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang


baik (sesuai dan sopan).


                                                        (Surah al-ahzaab : ayat 32)


Menunjukan keharaman dalam mendengar suara perempuan?


Jawapan: Perihal ayat tersebut tidak menunjukan demikian. 
Al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata: “Allah memerintahkan terhadap mereka [isteri-isteri nabi] untuk berkata-kata dengan perkataan yang fasih dan terang,tidak dengan kata-kata yang menyebabkan adanya ikatan dalam hati dan kelembutan, seperti halnya yang demikian itu umumnya terjadi pada kaum perempuan arab saat mereka berbincang-bincang dengan kaum lelaki; iaitu dengan melembutkan suara seperti suara perempuan yang sedang
kebingungan (al-Muribat) dan yang lemah gemalai (al-Mumisat), Allah melarang mereka dari hal demikian ini”(53).
43 Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah: Bab memukul rebana saat
nikah dan walimah44 Fath al-Bari (9/203)

45 Lihat Kasyf al-Astar (3/5-6). Al-Haitsami dalam Majma’ az-
Zawa’id (8/129) berkata: “Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan para
rijal shahih”.

46 Sunan Ibn Majah: Kitab an-Nikah: Bab al-Ghina wa ad-Duff.

47 Mishbah az-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah (1/334)

48 Ithaf as-Sadat al-Muttaqin Bi Syarh Ihya Ulum ad-Din (4/338)

49 Fath al-Bari (13/204)

50 Syarh Shahih Muslim (10/13)

51 Radd al-Muhtar (5/236)

52 Asna al-Mathalib (3/110)

53 al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an (14/177)

No comments:

Post a Comment

Related Post