Wednesday, April 20, 2011

SUARA PEREMPUAN BUKAN AURAT : BAHAGIAN 1

Sesetengah orang berprasangka buruk terhadap wanita.Mereka menganggap wanita sebagai sumber segala bencana dan fitnah.Jika terjadi suatu bencana,mereka berkata : 

"Periksalah kaum wanita!" 
Bahkan ada pula yang sewenangnya berkata :


"Wanita merupakan penyebab terjadinya penderitaan manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang,kerana wanitalah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang hingga dikeluarkan mereka berdua dari syurga dan terjadilah          penderitaan dan kesengsaraan atas diri mereka dan diri kita sekarang."


Sebenarnya tidak ada satu pun agama dibumi,kecuali Islam,yang memuliakan wanita,memberikan haknya,dan menyayanginya.Islam memuliakan wanita,dan memeliharanya sebagai manusia.Memeliharanya sebagai anak perempuan.Memeliharanya sebagai isteri.Memeliharanya sebagai ibu.Memelihara serta melindunginya sebagai anggota masyarakat.

Islam memuliakan wanita sebagai manusia yang diberi tugas(taklif) dan tanggungjawab yang utuh seperti halnya lelaki,yang kelak akan mendapatkan pahala atau seksa sebagai balasannya.Tugas yang mula-mula diberikan Allah kepada manusia bukanlah khusus untuk lelaki,tetapi juga untuk perempuan, yakni Adam dan isterinya                                        

                                             (lihat kembali surat al-Baqarah: 35)


Perlu diketahui bahawa tidak ada satu pun nas Islam,baik Al-Qur'an mahupun As-Sunnah yang sahih,yang mengatakan bahawa wanita (Hawa) yang menjadi penyebab dihalaunya lelaki (Adam) dari syurga dan menjadi penyebab penderitaan anak cucu Adam.


Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahawa Adamlah orang pertama
yang diminta bertanggungjawab (lihat kembali SurahThaha: 115-122).

Namun,sangat sayang sekali masih ramai umat Islam yang
merendahkan kaum wanita dengan cara mengurangkan hak-haknya  serta mengharamkannya dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh      syara'.Padahal,syari'at Islam sendiri telah menempatkan wanita        pada posisi yang sangat jelas, yakni sebagai manusia, sebagai           perempuan,sebagai anak perempuan,sebagai  isteri,atau sebagai ibu.

"Yang lebih memilukan apabila ada yang menggunakan nama islam membataskan dakwah para wanita/perempuan dengan mengatakan suara mereka adalah aurat".


Ketahuilah bahawa pendapat yang menjadi rujukan dari
empat mazhab tentang suara perempuan adalah bukan aurat.


Bagaimana mungkin dikatakan ianya aurat sementara dalam hadis
dinyatakan bahawa Nabi memberikan keringanan terhadap seorang Jariyah untuk menyanyi saat menghantar seorang pengantin perempuan menuju ke arah mempelai lelaki. 


Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya(37) meriwayatkan dari Hisyam ibn ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, bahwasanya ia menghantar mempelai perempuan menuju pengantin lelaki dari kaum Anshar, kemudian Nabi bersabda:


                          يا عائشة ما كان معكم لو فإن النصار يعجبهم اللهو


"Wahai ‘Aisyah tidakkah ada bersama kalian sebuah permainan   (al-Lahw), sesungguhnya kaum Anshar itu sangat menyenangi permainan".


Dalam riwayat at-Thabarani(38) dari Syuraik ibn Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya; ‘Urwah ibn Zubair dari ‘Aisyah bahawa Rasulullah bersabda:


                               فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغن؟


Tidakkah kalian mengutus jariyah untuk memukul rebana dan
bernyanyi?. ‘Aisyah berkata: “Dengan perkataan (nyanyian) apa…?”. Rasulullah bersabda: “Dengan Perkataan:


                                   أتيناكم أتيناكم # فحيونا نييكم
                             ولو ل الذهب الحر # ما حلت بواديكم
                          ولو ل النطة السمراء # ما سنت عذاريكم
"Kami mendatangi kamu semua, kami mendatangi kamu semua, maka sambutlah kami, kami pun akan menyambut kamu semua. Kalaulah tidak kerana Dzahab Ahmar (emas merah) maka tempat-tempat asing kamu semua tidak akan ramai(penuh) . Dan kalaulah bukan kerana Hinthah as-Samra (gandum coklat) maka tidak akan gemuk anak-anak dara kalian".


Shahih al-Bukhari(37) : Kitab an-Nikah : Bab tentang rombongan perempuan yang menghantar mempelai wanita menuju ke arah suaminya dan mereka mendoakannya.


(38) Dikutip oleh al-Haitsami dalam Majma’ az-Zawa’id (4/289),
at-Tabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath, lihat pula Fath al-Bari (9/226)


Riwayat ath-Thabarani di atas adalah shahih, di dalamnya ada tambahan terhadap riwayat al-Bukhari; iaitu memukul rebana dan melantunkan lagu dengan perkataan-perkataan di atas. Pengertian jariyah dalam hadits di atas adalah seorang perempuan.                                                                                                                                                                                          '                      
Lihat al-Qamus al-Muhith dan Lisan al-‘Arab pada huruf .( ج- ر- ي)


Al-Bukhari juga meriwayatkan (39) dari ‘Aisyah, bahawa dia
berkata: “Rasulullah masuk kepadaku sementara bersamaku
ada dua orang perempuan sedang bernyanyi dengan nyanyian
yang mengghairahkan, kemudian nabi merebahkan badan di
atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Sesaat
kemudian datang Abu Bakar, ia menegurku berkata: “Seruling
syaitan ada di rumah nabi?”. Kemudian Rasulullah bersabda:
“Biarkan keduanya…”, setelah Rasulullah tidak menghiraukan
lagi aku bergurau dengan kedua perempuan tersebut, kemudian
mereka berdua keluar”.


Ibnu Hajar berkata(40): “Pernyataannya (al-Bukhari); […
dua orang perempuan --Jariyatani--], ia tambahkan dengan bab
selepasnya; […dari perempuan-perempuan al-Anshar].


Dalam lafaz hadis at-Thabarani(41) dari Ummu Salamah disebutkan bahawa salah seorang dari kedua perempuan tersebut adalah milik Hassan ibn Tsabit, dalam kitab al-Arba’in karya as- Sulamiy disebutkan bahawa keduanya adalah milik ‘Abdullah ibn Salam. 


Dalam kitab al-‘Idain karya Ibn Abi ad-Dunia dari jalan Fulaih dari Hisyam ibn ‘Urwah bahawa yang sedang bernyanyi tersebut adalah Hamamah dan salah seorang sahabatnya. Sanad terakhir ini sahih, hanya saja aku tidak menemukan nama perempuan satunya, namun


demikian mungkin perempuan yang kedua bernama Zainab,dan telah ia (al-Bukhari) sebutkan dalam bab nikah”.


Ibnu Hajar juga berkata(42): “… akan tetapi tidak adanya
pengingkaran Rasulullah terhadap hal itu menunjukan
adanya perkara yang dibolehkan yang tidak beliau halangi”. 


Juga ia berkata: “Dari hadis ini diambil dalil bahawa dibolehkan
mendengar suara perempuan menyanyi sekalipun ia bukan
seorang budak, karena Nabi tidak mengingkari Abu Bakar
untuk mendengarkannya, bahkan ia mengingkari sikap
pengingkarannya”.
37 Shahih al-Bukhari: Kitab an-Nikah: Bab tentang rombongan perempuan yang mengantar mempelai (pengantin) wanita menuju ke arah suaminya dan mereka mendoakannya.


38 Dikutip oleh al-Haithami dalam Majma’ az-Zawa’id (4/289),
at-Tabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath, lihat pula Fath al-Bari (9/226)


39 Shahih al-Bukhari: Kitab al-‘Idaen: Bab al-Hirab wa ad-Daraq
Yaum al-‘Ied.


40 Fath al-Bari (2/440)


41 al-Mu’jam al-Kabir (23/264-265)


42 Fath al-Bari (2/443)
SAMBUNGAN BAHAGIAN 2 : KLIK DI SINI


No comments:

Post a Comment

Related Post