Monday, April 18, 2011

HUKUM IKHTILAT ANTARA KAUM LELAKI DAN KAUM PEREMPUAN : BAHAGIAN 1

Ketahuilah bahawa sikap berlebih-lebihan dalam agama
adalah sikap yang tidak seharusnya. Yang dituntut dalam hal
ini adalah bersikap adil.
"Dengan demikian tidak boleh memberi ruang kepada siapapun menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan
Rasul-Nya, atau sebaliknya; menghalalkan sesuatu yang telah
diharamkannya". Allah berfirman:


                     قل يا أهل الكتاب ل تغلوا ف دينكم 


Maknanya: "Katakanlah [wahai Muhammad] wahai ahli kitab
janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama kalian".

                                                       (Surah al-Maidah : ayat 77)


Rasulullah berkata kepada Ibn ‘Abbas di Muzdalifah
saat melaksanakan haji: “Ambilkan batu [untuk melontar
jamrah] untukku”. Kemudian Ibnu ‘Abbas memungut batu
seukuran khazaf (kerikil sedang). Rasulullah bersabda:
“(dengan) Batu-batu seukuran inilah (kalian melontar
jamrah), jauhilah oleh kalian untuk berlebih-lebihan dalam
urusan agama, sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama
telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian”.


Ada pendapat sebahagian orang yang berlebih-lebihan
dalam menyingkapi hukum ikhtilat. Mereka mengharamkan
apa yang tidak diharamkan Allah. Mereka mengharamkan
berkumpulnya kaum lelaki dan kaum perempuan, padahal
bukan berkhalwat [berdua-duaan], tidak terdapat persentuhan
antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan kaum
perempuan tersebut menutup aurat [tidak membuka kepala
atau seumpamanya]. Orang yang mengharamkan perkara begini hanya mengada-adakan hujah; mereka tidak memiliki dalil.


Ikhtilat terbahagi kepada dua bahagian; ikhtilat yang dibolehkan
dan ikhtilat yang diharamkan. Ikhtilat yang boleh adalah
yang tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan
khalwat (berdua-duaan) yang diharamkan. Ikhtilat yang
diharamkan adalah yang terdapat persentuhan [berbaur
hingga bersentuhan] antara kaum lelaki dan perempuan.


Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibn Hajar al-
Haithami dalam al-Fatawa al-Kubra, dan Syeikh Ahmad ibn
Yahya al-Wansyuraysyi [ulama abad 10 H] dalam karyanya al-
Mi’yar al-Mu’rib; sebuah kitab yang memuat fatwa-fatwa ahli
fiqh daerah Maghrib (Moroko).Al-Bukhari4, Muslim5, at-Tirmidzi6 dan an-Nasa’i7
meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa salah seorang sahabat
datang kepada Nabi. 


Nabi kemudian menyuruh para isterinya
untuk menjamunya sebagai tetamu, tapi mereka berkata: “Kita
tidak memiliki apapun (untuk hidangan) kecuali air”. Kemudian
Nabi berkata di hadapan para sahabatnya: “Siapakah yang
sedia menjadikannya sebagai tetamu?”. Salah seorang sahabat
dari kaum Anshar berkata: “Saya wahai Rasulullah”.
Kemudian ia membawa tetamu tersebut menuju ke rumahnya. Ia
berkata kepada isterinya: “Muliakanlah tetamu Rasulullah ini !”.
Sang isteri menjawab: “Kita tidak memiliki hidangan kecuali
makanan anak kita”. Sahabat Anshar berkata: “Sediakanlah
makanan itu, hidupkanlah lampu dan tidurkanlah anak-anakmu
jika saat [kita hendak] makan malam !”. Kemudian
sang isteri menyiapkan makanan, menghidupkan lampu dan
menidurkan anak-anaknya. Setelah itu ia mendekati lampu
seakan hendak membenarkannya, namun ia malah
memadamkannya. Kemudian kedua suami isteri ini
mengerak-gerakkan tangannya memperlihatkan kepada tetamu
seakan-akan sedang makan. Akhirnya keduanya tidur malam
dalam keadaan lapar. Saat menghadap Rasulullah di pagi
harinya, Rasulullah bersabda:                                              " ضحك ال الليلة أو عجب من فعالكما"


Kemudian turun firman Allah:        ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك 
                                                               (9 :  هم الفلحون( سورة الحشرة


Maksudnya : Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. 


                                                                  (Surah al-Hasyr : ayat 9)


Makna [ ضحك ] dalam hadis di atas “meredhai” bukan berarti

“tertawa” layaknya manusia. (artinya Allah meredhai apa yang
kalian kerjakan malam tadi). Sebagaimana hal ini dinyatakan
al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari8. 


Dalam hal ini jelas
sahabat Anshar dan isterinya duduk bertiga dengan tetamu,
sebagaimana layaknya berkumpul saling berdekatan antara
orang-orang yang sedang makan. Dan Rasulullah dalam hal ini
tidak mencegahnya.

4 Shahih al-Bukhari: Kitab Manaqib al-Anshar: Bab firman Allah:
                      .[ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة]


5 Shahih Muslim: Kitab al-Asyribah: Bab Ikram adl-Dhaif wa Fadli itsarihi.


6 Sunan at-Tirmidzi: Kitab Tafsir al-Qur’an min Surat al-Hasyr. Ia
berkata hadis shahih.

7 Sunan an-Nasa’i al-Kubra: Kitab at-Tafsir: Bab firman Allah: 

                        [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة]

8 Fath al-Bari (7/120)


2 comments: